Foreldrerepresentantar 2022/2023

 

Foreldrerepresentantane våre i år er Liv Kristin Våge og Malin Skulstad-Høie .  

 

Om foreldre har saker dei ønskjer me skal arbeida med i barnehagen kan dei nytte samarbeidsutvalet til å komma med innspel.

 

Samarbeidsutvalet skal vera eit rådgivande, kontaktskapande og samordnaorgan. Det består av foreldre og tilsette i barnehagen slik at kvar gruppa er likt presentert. Barnehageeigar kan delta etter eige ønske, men ikkje med fleire representantar enn kvar av dei andre gruppene.

I samarbeidsutvalet kjem foreldra, tilsette og styrar saman for å diskutera saker som har tydnad for kvardagen til barna. På den måten blir det sett ein standar for samspelet mellom heim og barnehage.

 

Eit godt samarbeid er viktig for at barna skal trivast, læra og utvikla seg. Det har mykje å sei for den pedagogiske kvaliteten i barnehagen. (https://foreldreutvalgene.no)

 

Ei viktig oppgåve foreldrerepresentantane gjere i vår barnehagen er å vera med å godkjenne ny årsplan, og dei har moglegheit til å snakka foreldra sin sak om det vert gjort endringar i vedtektene.

 

Ta kontakt med:  

 

Liv Kristin Våge 91552019

livkristinvaage@gmail.com

 

Malin Skulstad-Høie 46480730

malin_jon89@hotmail.com