Søk om plass!

Sommarfugl

Sommarfuglgruppa er dei eldste barna i barnehagen. Barna var Tissemaur i fjor og har gleda seg til å starta på sommarfugl som har grupperom oppe på hemsen, og nede ved kantina i fyrste etasje. I år er dei 18 barn, 6 gutar og 12 jenter. Alle desse skal byrja på skulen hausten 2024. Dette er ein fantastisk gjeng som er glad for å koma til barnehagen og leika med venene sine. Dette året forbereder barna seg til skulen. Det er nokre viktige ting som er greitt å ha lært seg før skulestart som sjølvstendigheitstrening, halde fokus, ta imot beskjed og utføre beskjeden, og det å kle seg etter været er noko av det me rettleiar barna på igjennom kvardagen.  

 

Mangfald og gjensidig respekt er noko me har med oss heile tida. Utdrag frå rammeplan «Barnehagen skal fremje respekt for menneskeverdet ved å synleggjere, verdsetje og fremje mangfald og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finst mange måtar å tenkje, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringar og synleggjere verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise korleis alle kan lære av kvarandre, og fremje nysgjerrigheit og undring over likskapar og forskjellar. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler at dei blir sett og anerkjende for den dei er, og synleggjere den enkelte sin plass og verdi i fellesskapet» (Rammeplan for barnehage 01.01.2017 side 9.)

Nokre føremiddagar er me inne og andre dagar går me på tur, eller leika i barnehagen.  På turar lika me å klatra, balansere og bruka kroppen i aktivt i leik. Rolleleiken er også spennande ute i naturen. Me er så heldige og har ein buss i barnehagen som me brukar to gonger i veka, då brukar me mykje områder der me vaksne er kjend. Plassar som Grov, Sagvåg/Litlabø og opp mot Stordfjellet. Når me er ute i barnehagen er det kjekt å sparke fotball, sykle, lage butikk, leike i sandkassen og ikkje minst leike med vatn. 

 

Ikkje så langt frå barnehagen har me ein fin leirplass inne i skogen. På måndagar tenkte me å finne roen der inne med forskjellige aktivitetar og leik. Er været bra så kan det hende me fyre opp i bålet og lagar oss litt mat.

I inneleiken er det mykje rolleleik i kjøkken og dukkekrok, leik med lego, bilar, teikning, spel, og pusling som er kjekt å leika med. Gjennom året skal me læra oss nye songar, rim og regle og me skal lesa mange kjekke bøker. Me har også mange innhaldsrike tema, og nokre alvorlege tema me skal innom i løpet av året. No i haust skal me fyrst til med FORUT, det gler me oss til. Dei vaksne på sommarfugl er Kine, Mia og Linda.

 

Kva er goy

Sommarfuglane liker ekstra godt:

 

*gå på tur

*spela fotball

*leika med lego

*teikna, klypp og lim

Christine Frank

Pedagogisk leiar

Anne Bente Østraat

Fagarbeidar

Jillian Moores

Barne- og ungdomsarbeidar